Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej https://babyfant.pl (dalej Serwis), w tym rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę, warunki świadczenia usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego oraz jest regulaminem w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 2017.06.24 (Dz.U.2017.1219).
 2. Usługodawcą jest właściciel i operator Baby Fant Sp. j. J. Sawicka, D. Rudziński KRS 0000009812 NIP 7120107187, ul. Budowlana 44, 20-469 Lublin, email: kontakt@babyfant.pl
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu.
 4. Konsumentem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Operator płatności – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 7. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się https://babyfant.pl/polityka-prywatnosci/

§ 2 RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Usługodawca w ramach Serwisu prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Serwisu.
 2. Za pośrednictwem Serwisu umowy zawierane są w języku polskim.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej, ze standardowym systemem operacyjnym oraz posiadanie aktywnego adresu email.
 2. Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Serwisu ponoszą Użytkownicy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu transmisji danych niezbędnych do korzystania z Serwisu.
 3. Wszystkie materiały i informacje, rozwiązania mapowe i nawigacyjne zawarte w Serwisie, jak również wybór i układ prezentowanych treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe stanowią wyłączną własność Usługodawcy lub jego parterów biznesowych.

§ 4 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, a także zasadami współżycia społecznego.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania oraz korzystania z informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu jedynie na własny, niekomercyjny użytek.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o każdym przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa.
 4. Korzystanie z usług oferowanych przez Usługodawcę wymaga zaakceptowania Regulaminu. Założenie konta jest fakultatywne.
 5. Użytkownik nie może dokonać zakupu w Serwisie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. W przypadku założenia konta każdy Użytkownik może korzystać z jednego nicku (loginu).
 7. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną. 
 8. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę jest umożliwienie Użytkownikowi złożenia zamówienia w Serwisie.
 9. Poprzez Serwis istnieje również możliwość zapisu do newslettera, aby otrzymywać na swój adres e-mail informacje z Serwisu m.in. o nowościach i promocjach. Zapis do newslettera wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail i jego podania, wraz z imieniem, w formularzu zapisu do newslettera. Zapis do newslettera należy potwierdzić klikając w służący do tego link zawarty w wiadomości e-mail. Z otrzymywania newslettera można w każdej chwili zrezygnować, klikając w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.
 10. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się założyć konto w Serwisie, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. Na koncie przechowywane są dane Użytkownika oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie. Użytkownik loguje się do Serwisu z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Użytkownikiem a Usługodawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Serwisie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 11. Umowę o prowadzenie konta w Serwisie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Usługodawca, jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a) korzysta z Serwisu w sposób zaburzający funkcjonowanie Serwisu,

b) korzysta ze Serwisu w sposób utrudniający korzystanie z Serwisu innym użytkownikom,

c) podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe,

d) przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.

§ 5 WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW I PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie Usług oferowanych przez Usługodawcę wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowania go.
 2. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się założyć konto w Serwisie, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Użytkownika oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Użytkownik loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 3. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Usługodawcą a Użytkownikiem zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Serwisie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 5. Podczas rejestracji lub złożenia zamówienia bez rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych.
 6. Kliknięcie przycisku „kupuję i płacę” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia Usługodawca potwierdza drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika zamówienia.
 7. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Użytkownika potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Użytkownika wysłane zostaną po opłaceniu ich pełnej ceny (z zastrzeżeniem wybranie opcji płatności za pobraniem) oraz kosztów dostawy.
 8. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Cenami obowiązującymi, są ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje własnością Usługodawcy.
 10. Koszty wysyłki pokrywa Użytkownik.
 11. Dostawa zamówienia do Kupującego następuje za pośrednictwem GLS oraz Poczty Polskiej.
 12. Serwis oferuje następujące rodzaje płatności: gotówką przy odbiorze osobistym, przelewem na rachunkowy bankowy Serwisu, za pobraniem, szybki przelew internetowy (Paynow), BLIK, karta płatnicza (payU). W przypadku każdego zamówienia Usługodawca zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Użytkownicy.
 13. Płatność BLIK – obsługiwana jest przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-718), ul. Czerniakowska 87a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783, kapitał zakładowy 151 263 000 zł, NIP 521-366-44-94.
 14. Płatność Paynow obsługiwana jest przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88
 15. Płatność payU obsługiwana jest przez PAYU S A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, REGON 300523444, NIP 7792308495,
 16. W przypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej obciążenie konta karty kredytowej następuje dopiero wraz z wysłaniem przez nas zamówienia.
 17. Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.
 18. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Użytkownika do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayPal lub przy pomocy karty płatniczej zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal lub konto payU.

§ 6 REKLAMACJE I USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Reklamacje związane z działalnością Serwisu oraz ze świadczonymi za jego pośrednictwem usługami, a także pytania dotyczące korzystania z nich należy kierować drogą mailową na adres kontakt@babyfant.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dokładny opis powodu reklamacji wraz ze zdjęciami oraz nick lub adres email Użytkownika.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej zgłoszenia oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji informacje są niewystarczające do jej rozpatrzenia Usługodawca zwróci się do Użytkownika drogą mailową o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych informacji przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku nabycia produktów za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.
 5. Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy. Użytkownik może w terminie 30 dni, od dnia którym wszedł w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie produktów lub od dnia zawarcia Umowy, gdy przedmiotem Umowy są Produkty będące usługami; odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Usługodawcy przed upływem ww. terminu oświadczenie o odstąpieniu (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Użytkownik może w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku. Użytkownik może wypełnić i przesłać Usługodawcy formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie. Jeśli Użytkownik skorzysta z tej możliwości, Usługodawca prześle niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Sprzedawca wyśle niezwłocznie Użytkownikowi na jego adres e-mail informację o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy a) w przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Użytkownikowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostawy z zastrzeżeniem litery c) poniżej); Usługodawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej; b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, ale w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; c) Jeżeli Użytkownik korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
 7. Użytkownik powinien odesłać Produkty do Usługodawcy na adres wskazany w § 1 ust 2 Regulaminu. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu. Użytkownik powinien odesłać Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odesłał Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 8. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku zawarcia Umowy: a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, b) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. Wzór formularza odstąpienia od umowy Jeśli Użytkownik chce odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Alternatywnie mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony powyżej.

– Adresat Serwisu Baby Fant Sp. j. J. Sawicka, D. Rudziński

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów) do korespondencji oraz adres e-mail

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data

(*) niepotrzebne skreślić i przesłanie go do nas na poniższy adres: Baby Fant Sp. j. J. Sawicka, D. Rudziński, ul. Budowlana 44, 20-469 Lublin, email: kontakt@babyfant.pl

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Postanowienia zawarte w niniejszym § 6 Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia, również do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§7 RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi produkt zgodny z umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za Produkty z tytułu niezgodności Produktu z umową z tytułu rękojmi konsumenckiej na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika w razie braku zgodności towaru, treści lub usługi cyfrowej z umową (rękojmia za wady).
 3. W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. zmianami przepisów dotyczących rękojmi i odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, Usługodawca informuje, że do umów zawartych przed tą datą stosuje się dotychczasowe przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi (to jest przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2023 r.).
 4. Usługodawca nie udziela gwarancji na Produkty. Produkty prezentowane w Serwisie mogą być natomiast objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta (np. producenta lub dystrybutora).
 5. Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem …, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni, uważa się, że uwzględnił żądanie reklamacyjne.
 8. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu lub informacją wskazaną przy opisie produktu objętego gwarancją, udostępnioną na stronie Serwisu. Reklamacje z tytułu gwarancji mogą być składane bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym produktu lub w informacji wskazanej przy opisie danego produktu na stronie Serwisu.
 9. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi (niezgodności Produktu z umową) w stosunku do przedsiębiorców, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w §7 ust 11 poniżej.
 10. Reklamacje w trybie rękojmi konsumenckiej może być składana przez Użytkownika, który jest: (a) konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (b) osobą fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. W przypadku reklamacji składanej w oparciu o rękojmię konsumencką, Użytkownik jest uprawniony do:

(a) żądania naprawy lub wymiany Produktu – Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Użytkownik żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Użytkownik żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawca. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Usługodawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową, oraz nadmierne niedogodności dla Użytkownika powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu do zgodności z umową. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, dla którego Użytkownik go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca. Użytkownik udostępnia Usługodawca Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Użytkownika Produkt na swój koszt. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z umową, Usługodawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. Użytkownik nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.

(b) złożenia oświadczenia o obniżeniu Ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy: i. Usługodawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, jeżeli zarówno wymiana jak i naprawa tego Produktu są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawca;

ii. Usługodawca nie dokonał naprawy lub wymiany Produktu niezgodnego z umowa zgodnie z art. 43d ust. 4-5 ustawy o prawach konsumenta (w tym Usługodawca nie dokonał naprawy/wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika);

iii. Usługodawca nie zdemontował Produktu niezgodnego z Umową w celu jego naprawy lub wymiany lub też nie zamontował go ponownie po dokonaniu wymiany lub naprawy (ani nie zleciał wykonania ww. czynności na swój koszt) – dotyczy tylko przypadku, gdy niezgodność Produktu z umową została ujawniona po zamontowaniu tego Produktu;

iv. Produkt jest nadal niezgodny z umową, pomimo że Usługodawca próbował doprowadzić ten Produkt do zgodności z umową;

v. niezgodność Produktu z umową jest na tyle istotna, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od umowy (tj. bez konieczności składania przez Użytkownika oświadczenia o naprawę lub wymianę Produktu niezgodnego z Umową);

vi. z oświadczenia Usługodawca lub okoliczności wyraźnie wynika, że Usługodawca nie doprowadzi Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Produktu niezgodnego z umową wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy, jeżeli niezgodność Produktu z umową jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność Produktu z umową jest istotna. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy, Użytkownik może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Użytkownika wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Użytkownik zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.

 1. W przypadku korzystania przez Użytkownika z prawa obniżenia Ceny Produktu niezgodnego z Umową, Usługodawca zwraca Użytkownikowi kwoty należne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o obniżeniu Ceny.
 2. W razie odstąpienie od Umowy, Użytkownik niezwłocznie zwraca Produkt niezgodny z Umowa na koszt Usługodawcy. Usługodawca zwraca Użytkownikowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktu niezgodnego z umową lub dowodu jego odesłania.

§ 8 PROMOCJE

 1. Serwis może organizować promocje (dalej „Promocje”). W ramach Promocji mogą być między innymi:

a) promocje produktowe – polegające na obniżce ceny danego produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b) promocje wartościowe – polegające na obniżce ceny Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji, 

c) pakiety promocyjne – polegające na przyznaniu Użytkownikowi rabatu kwotowego lub procentowego na najtańszy produkt przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

d) promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy.

 1. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 3. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Użytkownik z zamówienia, o której mowa w § 6 niniejszego regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 4. Promocje w Serwisie nie podlegają̨ łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 5. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,

c) Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10  DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników w Serwisie (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji, w procesie korzystania z Serwisu, w tym dokonywania zakupów w Serwisie), przetwarzane są̨ przez Baby Fant Sp. j. J. Sawicka, D. Rudziński KRS 0000009812 NIP 7120107187, ul. Budowlana 44, 20-469 Lublin (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Baby Fant Sp. j. J. Sawicka, D. Rudziński ,które wymagają podania danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Użytkownikiem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Użytkownika w Serwisie, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, o której mowa w § 4 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą̨ bý poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się̨ na konto Użytkownika (zakładka „Moje konto”).

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkonika, zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://babyfant.pl/polityka-prywatnosci/

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika jedynie za zawinione przez Usługodawcę niewykonanie lub nienależyte wykonanie sług objętych umową.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych, niekompletnych, nieprawdziwych informacji.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika niezgodnie z Regulaminem, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkownika, a które uniemożliwiając lub ograniczają korzystanie z usług za pośrednictwem Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie.
 2. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023

Newsletter

Bądź na bieżąco z naszą ofertą i aktualnymi promocjami.
Zapisz się do newslettera

załóż:wlasnyesklep