Regulamin programu lojalnościowego

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego.
 • Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
 • Organizator – “BABY FANT” J. Sawicka, D. Rudziński Spółka Jawna ul. Budowlana 44, 20-469 Lublin, KRS: 0000009812, NIP: 7120107187, REGON: 004209470, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@babyfant.pl.
 • Program Lojalnościowy, Program – akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.babyfant.pl, na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.

§ 2 Uczestnicy Programu Lojalnościowego

 • Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która:
 • zarejestrowała w Sklepie konto klienta zgodnie z regulaminem Sklepu oraz
 • zaakceptowała treść Regulaminu Sklepu

§ 3 Punkty w Programie Lojalnościowym

 • Uczestnik w związku ze składaniem zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem Sklepu otrzymuje od Organizatora punkty – naliczane według poniższych zasad:
 • Punkty przyznawane są począwszy od momentu przystąpienia do Programu Lojalnościowego i dokonania przez Uczestnika dowolnego zakupu towarów lub usług w Sklepie – przez okres jednego roku (dalej: Okres Naliczania Punktów).
 • Po zakończeniu Okresu Naliczania Punktów – punkty uzyskane przez Uczestnika tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza celem uzyskania voucherów).
 • Przy określaniu czasu trwania Okresu Naliczania Punktów pomija się umowy sprzedaży towarów lub usług zawarte za pośrednictwem Sklepu, które uległy następnie rozwiązaniu, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje – zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 • Uczestnik otrzymuje punkty od każdej umowy sprzedaży towarów lub usług, zawartej w Okresie Naliczania Punktów (w tym też od umów, które spowodowały rozpoczęcie Okresu), za pośrednictwem witryny Sklepu, z wykorzystaniem konta w Sklepie – w wysokości zależnej od wartości towarów lub usług. Dla ustalenia, czy umowę zawarto w Okresie Naliczana Punktów – decyduje data odebrania zamówienia.
 • Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia:
 • z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej itd.),
 • za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie.
 • Każde 10 zł wydane przez Uczestnika w warunkach opisanych powyżej skutkuje przyznaniem Uczestnikowi punktów, zależnie od rodzaju nabywanego towaru lub usługi. Towary lub usługi, w przypadku których wydanie 10 zł skutkuje przyznaniem punktów, są oznaczone na witrynie Sklepu – poprzez stosowną adnotację w opisie towaru lub usługi albo w inny widoczny sposób. Za zakup niektórych produktów lub usług użytkownik może nie otrzymać punktów. W takim przypadku na stronie produktu nie będzie informacji o możliwości uzyskania punktów. Wydanie niepełnej kwoty (10 zł) nie skutkuje przyznaniem żadnych punktów.
 • Punkty przyznawane są automatycznie po zrealizowaniu zamówienia przez obsługę Sklepu, pod warunkiem że umowa ta nie zostanie wcześniej rozwiązana, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje).
 • W przypadku ustalenia, że punkty przyznane zostały nienależnie, w szczególności tytułem umów sprzedaży towarów lub usług zawartych poza Okresem Naliczania Punktów albo też umów które uległy następnie rozwiązaniu – Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone wcześniej punkty.
 • Organizator od czasu do czasu może organizować dodatkowe promocje – polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach korzystniejszych niż opisane powyżej.

§ 4 Wymiana punktów

 • Uczestnik ma prawo do dokonania zamiany punktów uzyskanych w Programie na rabat kwotowy.
 • Zamiana może zostać dokonana poprzez użycie punktów w koszyku podczas składania zamówienia w Sklepie.
 • Organizator przyzna Uczestnikowi 1 punkt za każde wydane 10 złotych. Każde zebrane 10 punktów ma wartość 1 zł, które możesz przeznaczyć na rabat kwotowy.
 • Punkty przypisywane są do konta Uczestnika w Sklepie. Punkty są niezbywalne.
 • Uczestnik może wykorzystać punkty poprzez wymianę ich na rabat kwotowy w procesie zamawiania towarów lub usług za pośrednictwem Sklepu.
 • Dopuszcza się wykorzystanie w ramach jednego zamówienia dowolnej ilości punktów.
 • W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru lub usługi, w odniesieniu do której wykorzystał punkty z powołaniem na konsumenckie prawo odstąpienia – punkty nie będą mu zwracane.
 • Punkty przyznane Klientowi mogą być przez Klienta wykorzystane w terminie 1 roku od dnia ich przyznania.
 • Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi w Sklepie Internetowym.
 • Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi.

§ 5 Czas trwania Programu Lojalnościowego

 • Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 15.07.2022.
 • Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie – z zastrzeżeniem że:
 • Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej 3 miesiące wcześniej, tak aby umożliwić wykorzystanie punktów.
 • Organizator umożliwi Uczestnikom wymianę pozyskanych punktów na rabat kwotowy.
 • W przypadku zakończenia Programu – nie wykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza w celu zapłaty za towary lub usługi w Sklepie).
 • Uczestnik nie musi wykorzystywać punktów zebranych ze swoich zamówień.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Programie – Uczestnik traci wszelkie nabyte wcześniej punkty.

§ 6 Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.
 • Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
 • przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 • Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 • Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 Reklamacje

 • W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji – w szczególności:
 • w formie pisemnej na adres: “BABY FANT” J. Sawicka, D. Rudziński sp. j. ul. Budowlana 44, 20-469 Lublin
 • lub pocztą elektroniczną, na adres: kontakt@babyfant.pl
 • Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 • Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 8 Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
 • Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 • W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.
 • Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) – niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Newsletter

Bądź na bieżąco z naszą ofertą i aktualnymi promocjami.
Zapisz się do newslettera

załóż:wlasnyesklep